ºøï àìºìòé-âåè

 

ôøåôñåø ºøï àìºìòé-âåè

 

 

ºøï àìºìòé-âåè ðåìãä áìåðãåï, àðâìéä áñåó îìçîú äòåìí äùðéä, åâãìä áøåö'ñèø, ðå éåøºùí ñééîä àú äãåºèåøè ùìä áñôøåú àðâìéú.  á1972 òìúä àøöä. äéà ìîãú áàåðéáøñéèú úì àáéá åëäðä ëéåùáú øàù àâåãú äñåôøéí ëåúáé àðâìéú áéùøàì òã 2015, åçáøä áàâåãåú ñåôøéí ùåðåú áàøõ åàøöåú äáøéú.  ñôøéä äøáéí äåôéòå áàðâìéú åùéøéí äåôéòå áúøâåí ìòáøéú, ôåìðéú, ñôøãéú, øåîðéú, àéèìºéú,  ôøñéú, øåñéú, áðâìéú, åòåã.

øåñéú, åòåã.  ñôøä äúùòé áúøâåí ìòáøéú äåôéò áºùá 2017.  

 

îáçø ñôøé ùéøä:

 

àðâìéú:

1.    Making Love: Poems (Tel Aviv: Achshav, 1980)

2..     Mechitza.  New York: Cross‑Cultural Communications, 1986.                       

3.     Ignorant Armies.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                                                                             

4..     Between Bombardments.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                     

5..     Love Soup.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                              

6.    High School Girls.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.

7..     Recipes.  Tel Aviv: Golan, 1994.

8..     Harmonies/Disharmonies.  Etc. Editions, 1994.

9..     Ignorant Armies.  New York: Cross Cultural Communications, 1994.

100.           Life in Israel -November 1995-1996 Whistle Press, 1997

111.           The Love of Clothes and Nakedness, Federation of Writers’ Associations Press, 1999.

122.            In My Skin, Federation of Writers’ Associations Press, 2000

13.         High Maintenance, Ride the Wind, 2001

14.         Avra Cadivra, Zebook, 2002.

15.         So Far So Good, September, 2004

16.         Miracles and More 2011

17.         Layers, 2011

18.         Hanging Around The House, 2017

 

òáøéú:

1.     ôñìé çîàä (äºéáåõ äîàåçã, 1983)

2.     àúä/àðé åòåã ùéøé îìçîä (äºéáåõ äîàåçã, 1994)

3.     äòì-èáòé áçéé éåí éåí (âååðéí, 1996) úøâåí: àåøéú ºøåâìðñºé

4.     àäáú áâãéí åòéøåí (äºéáåõ äîàåçã, 1999) (äúôñä ùðéä, 2006) úøâåí: àåøéú ºøåâìðñºé

5.      úòååú ùåìéåú (äºéáåõ äîàåçã, 2004) úøâåí: ãôé ºåãéù

6.     ùåîøé ðòåøé (ºùá, 2006) úøâåí: ãôé ºåãéù

7.     ðñéí åëå' (ºùá, 2010) úøâåí: ãôé ºåãéù

8.     ðÄñéí åëå' - äåöàú ºùá, 2012, úøâåí: îåøï ºåøðôìã

9.     ùéøú äàééí äºñåîéí:àáåìåöéä ùì øâùåúú (ºùá, 2014 ) òí òæøà âåè. úøâåí: ãéðä îéìðå

10. ãøëéí ìàäåá (ºùá, 2017) úøâåí: ãôé ºåãéù

 

 

ôøñåîé ùéøä àçøéí:  îòì 500 ùéøéí ôåøñîå áàðâìéú åáòáøéú áëúáé òú áéùøàì, àðâìéä, àøöåú äáøéú, äåãå, ìéúä, àéèìéä, áðâìãù, åàøöåú àçøåú.

 

ùéøä åîåñéºä:

äòì èáòé áçéé äéåîéåí -ùéøéí: ºøï àìºìòé-âåè; ôñðúøìéæ îâðñ; äºìèä åîéºñæéå éåðúï (1999)

Thin LipsThin Lips -ùéøéí: ºøï àìºìòé-âåè; ôñðúøøåòé éøºåðé; áñéùé æåîøäåöàú "ôåê", (2004)

ôàðéº àðñîáì: îøº àäáä (Love Soup) -éöà ë-ãé.åé.ãé, (2008)

ôàðéº àðñîáì: ðùéí éäåãéåú (Jewish Women) -äåöàú äàåæï äùìéùéú, (2008)

ôàðéº àðñîáìôàðéº àðñîáì -äåöàú äàåæï äùìéùéú, (2008)

ôàðéº àðñîáìñéôåø àçø (àìáåí) -äåöàú ðòðò ãéñº, (2012)

Danza del ventre a Tel Aviv [Belly Dancing in Tel Aviv]: Poesie d'amore e sopravivenza [Poems of Love and Survival] [Unabridged] [Audible Audio Edition], Quondom,2012.

 

ìîåæä: ºìéô (2005)

ñôø ìé: ºìéô (2004)

ùºøéí: åéãàå ºìéô òí æéå éåðúï(2000)

 

ùéøä åôéñåì: ôñì òéöåá äâåó ááéàðìä ìôéñåì, 1997 òéï äåã.

ùéøä åòéöåá: äãôñú ùéøéí òì çåìöåú (èé ùéøè) áäåöàú –FLYING CAMEL, èåøåðèå ºðãä, 1995.

 

 

ôøñåîéí àºãîééí: 

 

ñôø áéåâøôéä (ALONE IN THE DAWN, University of Georgia, 1988Ñ)

åîòì 60 îàîøéí åáéºåøåú òì ðåùàéí ñôøåúééí ôåøñîå áëúáé òú àºãîééí åñôøåúééí.

ºøåá ì100 îàîøéí òåñºéí áðåùàéí ùåðéí –îùéøä åéºèåøéàðéú ìñéôøåú àðâìåñºñéú áàøõ.

 

 

îáçø úøâåîéí îòáøéú ìàðâìéú:  îçæåú ùì çðåê ìåéï, ãï äåøåáéõ, éåñó îåðãé.  ùéøéí ùì øåðé ñåîº,éäåãä òîéçé, ðúï éåðúï, àùø øééê, øçìé çìôé åòåã îùåøøéí øáéí.

 

îáçø ôøñé ñôøåú áòáøéú:

 

ºøï úì àáéá, 1980 òáåø äñôø:     MAKING LOVE POEMS

ôøñ ùáåú: 1983 òáåø äñôø : ôñìé çîàä

ôøñ ãåìö'éï, 1985

ôøñ øàùåï 1990   BBC :

ôøñ äúàçãåú àâåãåú äñåôøéí 1992 òáåø äñôø: IGNORANT ARMIES

ôøñ "øçì" 1993 : òáåø äñôø RECIPES

ôøñ ºøï òîåñ 1996: òáåø äñôø "äòì-èáòé áçéé éåí"

ºøï úì àáéá, 1999òáåø äñôø: àäáú áâãéí åòéøåí  

 

tml xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> ºøï àìºìòé-âåè

 

ã"ø ºøï àìºìòé-âåè

 

 

ºøï àìºìòé-âåè ðåìãä áìåðãåï, àðâìéä áñåó îìçîú äòåìí äùðéä, åâãìä áøåö'ñèø, ðå éåøºùí ñééîä àú äãåºèåøè ùìä áñôøåú àðâìéú.  á1972 òìúä àøöä. äéà îìîãú áàåðéáøñéèú úì àáéá åîëäðú ëéåùáú øàù àâåãú äñåôøéí ëåúáé àðâìéú áéùøàì, åçáøä ôòéìä áàâåãåú ñåôøéí áòáøéú åâí áàéãéù.  ñôøéä äøáéí äåôéòå áàðâìéú åùéøéí äåôéòå áúøâåí ìòáøéú, ôåìðéú, ñôøãéú, øåîðéú, àéèìºéú,  ôøñéú, øåñéú, åòåã.  ñôøä äçîéùé áúøâåí ìòáøéú äåôéò áñãøú 'øéúîåñ' ùì äºéáåõ äîàåçã     

 http://www.kibutz-poalim.co.il/htmls/product.aspx?c0=37760&bsp=37606

, 2004.     îáçø ùéøéí, http://www.poetry.org.il/pages/personal.asp?id=226  "ùåîøé ðòåøé" , äåôéò áäåöàú ºùá á2010.

 

îáçø ñôøé ùéøä:

 

àðâìéú:

1.     Making Love: Poems (Tel Aviv: Achshav, 1980)

2.     Mechitza.  New York: Cross‑Cultural Communications, 1986.                       

3.     Ignorant Armies.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                                                                             

4.     Between Bombardments.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                     

5.     Love Soup.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.                              

6.     High School Girls.  Tel Aviv: Tentative Press, 1992.

7.     Recipes.  Tel Aviv: Golan, 1994.

8.     Harmonies/Disharmonies.  Etc. Editions, 1994.

9.     Ignorant Armies.  New York: Cross Cultural Communications, 1994.

10.  Life in Israel -November 1995-1996 Whistle Press, 1997<

11.  The Love of Clothes and Nakedness, Federation of Writers’ Associations Press, 1999.

12.   In My Skin, Federation of Writers’ Associations Press, 2000

13.  High Maintenance, Ride the Wind, 2001

14.  Avra Cadivra, Zebook, 2002.

15.  So Far So Good, September, 2004

 

òáøéú:

1.     ôñìé çîàä (äºéáåõ äîàåçã, 1983)

2.     àúä/àðé åòåã ùéøé îìçîä (äºéáåõ äîàåçã, 1994)

3.     äòì-èáòé áçéé éåí éåí (âååðéí, 1996)

4.     àäáú áâãéí åòéøåí (äºéáåõ äîàåçã, 1999) (äúôñä ùðéä, 2006)

5.      úòååú ùåìéåú (äºéáåõ äîàåçã, 2004)

6.     ùåîøé ðòåøé(ºùá, 2010)

 

 

ôøñåîé ùéøä àçøéí:  îòì 500 ùéøéí ôåøñîå áàðâìéú åáòáøéú áëúáé òú áéùøàì, àðâìéä, àøöåú äáøéú, åàøöåú àçøåú.

 

ùéøä åîåñéºä:

THIN LIPS (ôåê: 2004) òí øåòé éøºåðé åéùé æåîø.   http://www.pookh.com

 

  THE PARANORMAL IN OUR DAILY LIVES  òí ôñðúøðéú äâ'æ, ìéæ îâðñ    http://www.alsopreview.com/press.htm

    (1997) 

 

 

ìîåæä: ºìéô (2005)

ñôø ìé: ºìéô (2004)

ùºøéí: åéãàå ºìéô òí æéå éåðúï(2000)

 

ùéøä åôéñåì: ôñì òéöåá äâåó ááéàðìä ìôéñåì, 1997 òéï äåã.

ùéøä åòéöåá: äãôñú ùéøéí òì çåìöåú (èé ùéøè) áäåöàú –FLYING CAMEL, èåøåðèå ºðãä, 1995.

 

 

ôøñåîéí àºãîééí: 

 

ñôø áéåâøôéä (ALONE IN THE DAWN, University of Georgia, 1988Ñ)

åîòì 60 îàîøéí åáéºåøåú òì ðåùàéí ñôøåúééí ôåøñîå áëúáé òú àºãîééí åñôøåúééí.

áùìáéí ñåôééí: Open Secrets: Poetry and Popular Culture (2006).

The English Writer in Israel (2007)

ºøåá ì100 îàîøéí òåñºéí áðåùàéí ùåðéí –îùéøä åéºèåøéàðéú ìñéôøåú àðâìåñºñéú áàøõ.

 

 

îáçø úôºéãéí áàâåãåú ñôøåúéåú áéùøàì:

 

àâåãú äñåôøéí ëåúáé àðâìéú áéùøàì (îéñãú 1982, éåùáú øàù 1982-4, 1992-- , îæëéøä 1987-1989)

äúàçãåú àâåãåú äñåôøéí áéùøàì (çáøä áåòã1990--), ñâðéú ðùéà - 1999.

àâåãú ñåôøéí ëåúáé ééãéù (åòã îøëæé 2005-)

 

îáçø úøâåîéí îòáøéú ìàðâìéú:  îçæåú ùì çðåê ìåéï, ãï äåøåáéõ, éåñó îåðãé.  ùéøéí ùì øåðé ñåîº,éäåãä òîéçé, ðúï éåðúï, àùø øééê, øçìé çìôé åòåã îùåøøéí øáéí.

 

îáçø ôøñé ñôøåú áòáøéú:

 

ºøï úì àáéá, 1980 òáåø äñôø:     MAKING LOVE POEMS

ôøñ ùáåú: 1983 òáåø äñôø : ôñìé çîàä

ôøñ ãåìö'éï, 1985

ôøñ øàùåï 1990   BBC :

ôøñ äúàçãåú àâåãåú äñåôøéí 1992 òáåø äñôø: IGNORANT ARMIES

ôøñ "øçì" 1993 : òáåø äñôø RECIPES

ôøñ ºøï òîåñ 1996: òáåø äñôø "äòì-èáòé áçéé éåí"

ºøï úì àáéá, 1999 òáåø äñôø: àäáú áâãéí åòéøåí  

 

àðé øåàä ëçìº çùåá îäçééí ùìé äºéãåí ùì ñéôøåú áàøõ åâí ääñéôä ùì äñéôøåú äòáøéú ìòåìí äøçá.  ìîúøä æàú àðé ëåúáú ëì éåí áàéðèøðè ëúéàåã ìçééðå äúøáåúééí áàøõ åºåøàéí àú éåîðéí îàåú àìôé àðùéí